Resum de l'activitat assistencial 2014

En el 94,5% dels casos han estat demandes voluntàries espontànies. El 88,4% són procedents de Catalunya, l’11,6% de la resta de l’Estat. El motiu de consulta és principalment per trastorn mental (81,2%). Només s’ha valorat que hi havia risc per la praxi en el 3,3% dels casos i s’han signat 29 contractes terapèutics.

El 2014 s’han programat 275 primeres visites i 3.800 visites successives, que s’acaben realitzant en el 85% dels casos aproximadament. La mitjana de visites anual per pacient és de 4,4. A més s’han programat 1.012 psicoteràpies individuals i 87 grups psicoterapèutics.