Per poder participar a l’Àgora Galatea, l'usuari s’haurà d’inscriure a la sessió que sigui del seu interès, així com acceptar les presents condicions de participació, que són les següents:

Objecte

Les presents normes pretenen regular les condicions de participació de l'usuari en l'espai Àgora Galatea promogut per la Fundació Galatea. La finalitat de l'organització d’aquest espai consisteix a fomentar un exercici professional més saludable entre els professionals de la salut, participant i compartint les seves experiències i vivències amb relació a l'afectació que ha suposat la pandèmia provocada per virus SARS COV2 en l'entorn laboral i professional. En qualsevol cas, Àgora Galatea no es presenta ni té per funció cap tipus d'assistència sanitària.

Àgora Galatea es desenvolupa en un entorn no presencial a través d'eines segures i per videoconferència.

Per la seva pròpia naturalesa participativa, la intervenció dels professionals de l'àmbit de la salut a Àgora Galatea és voluntària i basada en els principis de respecte mutu, confidencialitat i bona fe.

La sessió serà grupal i els participants són conscients que l’opinió i la informació que facilitin i coneguin en l'entorn Àgora Galatea és confidencial i reservada, i es comprometen a mantenir la confidencialitat i a no divulgar-la a tercers. Les sessions seran dirigides per professionals col·laboradors de la Fundació Galatea que actuaran de moderadors i coordinadors de la sessió. Les sessions tindran una durada estimada de 90 minuts cadascuna d'elles, i al final s’enviarà un qüestionari de valoració als participants de resposta voluntària.

Registre i acceptació de condicions de participació

Per participar a l’Àgora Galatea cal que l'usuari es registri a través del portal (https://www.fgalatea.org/ca/agora.php) que a aquests efectes s'ha habilitat a la pàgina de la Fundació Galatea mitjançant l'emplenament i enviament del formulari, acceptar les presents Condicions i seleccionar la sessió en la qual desitja participar .

L'usuari que vulgui participar en la sessió haurà d'emplenar el formulari de registre i facilitar les dades personals que li siguin requerides per a la inscripció. Les dades personals facilitades han de ser autèntiques i veraces.

Compromisos dels participants

Els participants es comprometen a complir les presents condicions tenint en compte les següents prescripcions:

  1. Disposar dels equips informàtics i tecnològics necessaris per poder participar a la sessió a través de la plataforma que la Fundació Galatea posi a la seva disposició.
  2. Custodiar i preservar la confidencialitat de l'enllaç d'accés a la sessió impedint que tercers no autoritzats puguin accedir a la sessió. En aquest sentit, l'usuari es compromet expressament a no divulgar l’enllaç d'accés a la sessió i a no gravar les sessions per impedir que terceres persones puguin veure o escoltar la sessió.
  3. Mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en el transcurs de la sessió, abstenint-se de participar si el contingut de la sessió pot entrar en conflicte amb algun altre interès de l'usuari.
  4. Mantenir el to cordial, participatiu i respectuós amb els altres usuaris, moderadors o terceres persones o institucions.

Compromisos de la Fundació Galatea

La Fundació Galatea, com a organitzadora de l’Àgora Galatea i en compliment de les seves finalitats es compromet a:

  1. Enviar als participants inscrits l' enllaç d’accés a la sessió, un cop validada la sol·licitud de registre.
  2. Participar en la sessió mitjançant els professionals designats per la Fundació que actuaran de moderadors i coordinadors de la sessió.
  3. Mantenir la confidencialitat del contingut de la sessió.
  4. Adoptar les mesures tècniques i operatives necessàries per vetllar per la integritat i seguretat de la sessió.

Prevenció mal ús i exempció de responsabilitat de la Fundació Galatea

La Fundació Galatea procedirà al bloqueig o expulsió de la sessió a qualsevol participant en cas de detectar usos abusius, no autoritzats o contraris a la Llei, les presents condicions o vulneració de secret i confidencialitat.

La Fundació Galatea declina qualsevol responsabilitat pel mal ús o ús abusiu i/o contrari a la Llei i a les presents condicions que puguin dur a terme els participants.

Així mateix, la Fundació Galatea declina qualsevol responsabilitat per la divulgació o utilització per part de qualsevol dels participants de la informació que aquests hagin manifestat en el transcurs de la sessió.

Protecció de dades personals

Les dades personals facilitades per l'usuari en la sol·licitud de registre seran tractats per la Fundació Galatea amb la finalitat de procedir a la seva inscripció, així com per realitzar anàlisis estadístiques de caràcter anònim.

Les dades personals facilitades es conservaran durant el temps necessari per participar en la sessió, valorar les enquestes de satisfacció, realitzar anàlisis estadístiques de caràcter anònim i, en qualsevol cas, durant el termini màxim de 6 mesos.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant el Responsable del tractament: Fundació Galatea, Fundació Privada, per correu postal (Passeig Bonanova 47 08017 Barcelona) o per correu electrònic dadespersonals@fgalatea.org. La Fundació Galatea disposa d'un delegat de protecció de dades ( dpo@fgalatea.org ) Pot , també, presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. (www.apdcat.cat).