La relació tutor-resident: què fem amb les situacions difícils?

Les conductes i actituds del resident a la feina no sempre responen a les expectatives del tutor i de la institució: trobem que alguns residents s’angoixen massa; o be que es preocupen poc; altres que “s’equequeigen” de la feina o que prenen actituds litigants.... Com podem abordar aquestes situacions? Fins on arriba el rol del tutor? Com a tutors, podem ajudar a formar professionals competents i saludables?

Objectius
· Adquirir habilitats de tutoria per a gestionar situacions conflictives dels residents i amb els residents.
· Conèixer els recursos existents i els procediments necessaris per gestionar els casos difícils dins de la unitat docent

Continguts
El sentit de la tasca tutorial en el context de la organització assistencial. Situacions difícils en la relació tutor-resident: desmotivació; ansietat; conductes disruptives; malaltia mental. Habilitats per a millorar la relació tutorial en situacions difícils. Recursos assistencials i recursos legals. Pautes organizatives per a la gestió de casos difícils.

 

Metodologia:

La metodologia serà fonamentalment participativa, amb aportacions teòriques sobre els conceptes i pautes per a la comunicació, exercicis de role playing i discussió de les experiències dels participants.

 

A qui s'adreça:

Tutors i responsables docents

 

Durada: 4,5 hores

 

Més informació:  La relació tutor-resident 2019