La Fundació Galatea ha de ser capaç d'obtenir els recursos necessaris per poder desenvolupar els projectes que se li vagin encomanant i per totes les vies possibles. La seva gestió s'ha de fer des de criteris de màxima transparència, eficàcia i eficiència consolidant un model propi que cerqui sinèrgies amb d'altres institucions i corporacions professionals.

Aquest apartat es publica d'acord amb els requeriments que, en matèria de transparència, incorpora la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. Aquesta llei regula, entre d'altres, el règim de transparència a que estan subjectes de manera especials les Fundacions i Associacions declarades d'utilitat pública.